Algemene servicevoorwaarden & disclaimer

Algemene Voorwaarden

1. Juridische kennisgeving

De website www.ikoab.com, hierna de “Site ” genoemd, is een initiatief van Ikoab SCRI, een vennootschap naar Belgisch recht waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Route de Mons 67, 6000 Charleroi, en geregistreerd bij de Banque- Carrefour des Entreprises onder het nummer BE 0660 984 724, hierna " IKOAB " genoemd.

IKOAB is erkend als vastgoedmakelaar in België onder nummer IPI 506460. Het staat onder toezicht van het Beroepsinstituut van Makelaars (" IPI ") gevestigd in Luxemburgstraat 16b te 1000 Brussel en handelt in overeenstemming met de Ethische Code van de IPI goedgekeurd door het koninklijk besluit van 27 september 2006.

2. Definities

In de rest van deze algemene voorwaarden, hierna de "Algemene Voorwaarden " genoemd, moeten de termen die met een hoofdletter beginnen als volgt worden gedefinieerd :

  • "Huurder" betekent elke natuurlijke persoon die Accommodatie op de Site wil reserveren.
  • "Eigenaar" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die IKOAB als tussenpersoon gebruikt om Accommodatie op de Site aan te bieden.
  • "Accommodatie" betekent de gemeubileerde kamers die door IKOAB op de site zijn gepubliceerd om hun online boeking mogelijk te maken.
  • "Huurovereenkomst" betekent de huurovereenkomst ondertekend door de eigenaar van de accommodatie (als verhuurder) en de huurder (als huurder). IKOAB is geen partij bij de huurovereenkomst.

3. Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen IKOAB en de Huurder, hierna algemeen bekend als de " Partijen ", wanneer laatstgenoemde de Site gebruikt. Door gebruik te maken van de Site verklaart de Huurder dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de rechten en verplichtingen die daarmee verband houden accepteert. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp zijn geweest van een schriftelijke overeenkomst van IKOAB.

IKOAB behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zijn alleen van toepassing op latere boekingen.

De algemene voorwaarden van IKOAB zijn te raadplegen in het Frans en Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee versies, prevaleert de Franse versie.

4. Beschrijving van diensten

IKOAB biedt via de Site een online platform waarmee Huurders minimaal zes (6) maanden op afstand een accommodatie in een gedeelde accommodatie kunnen reserveren.

IKOAB is niet de eigenaar van de Accommodatie die op het Site wordt aangeboden. Het fungeert als tussenpersoon tussen de huurder en de eigenaar in het kader van het vastgoedbeheermandaat dat de eigenaar hem heeft toevertrouwd.

Als zodanig zijn de verantwoordelijkheden van IKOAB beperkt tot :

  • De site en de bijbehorende services leveren;
  • De kenmerken van de Accommodatie die op de Site wordt aangeboden controleren;
  • Sta het sluiten van het online huurcontract toe;
  • Accepteer, namens de Eigenaar, de eerste betaling die de Huurder aan IKOAB heeft gedaan op het moment van de reservatie la réservation;
  • Overhandigen van de sleutels aan de huurder;
  • Voer kleine en grote reparatiewerkzaamheden uit op kosten van de Eigenaar.

Al deze diensten worden hierna " Diensten " genoemd.

5. Werking van de site

IKOAB besteedt veel zorg aan het plaatsen van informatie over de beschikbare accommodatie en de kenmerken ervan, evenals foto's die de accommodatie illustreren. IKOAB garandeert de beschrijving van de Accommodatie en de conformiteit van de foto's met de werkelijkheid. Bepaalde niet-substantiële kenmerken van een Accommodatie kunnen echter verschillen van de beschrijving of foto's op het moment van binnenkomst in de Accommodatie, zonder de verantwoordelijkheid van IKOAB in te schakelen.

Om een Accommodatie te reserveren, is de Huurder verplicht zich te identificeren door een account aan te maken (" gebruikersgebied "). De huurder wordt uitgenodigd om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer) te verstrekken en een wachtwoord te kiezen. De huurder stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en up-to-date gegevens te verstrekken. Hij erkent de strikt persoonlijke en vertrouwelijke aard van zijn wachtwoord. De huurder is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord via internet. Bijgevolg kan IKOAB niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van frauduleuze toegang of gebruik gekoppeld aan een account.

Bovendien behoudt IKOAB zich het recht voor om op elk moment een account te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, als het account niet langer wordt gebruikt voor een bepaalde periode of als IKOAB een frauduleus gebruik van het account vermoedt. De huurder kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding in geval van verwijdering van zijn account, zelfs niet door schuld.

Het aanmaken van een account of het gebruik van de Services door minderjarigen is ten strengste verboden. Door een account aan te maken of gebruik te maken van de Diensten verklaart de Huurder dat hij 18 jaar of ouder is.

6. Reserveringsproces

De boeking van Accommodatie op de Site gebeurt in verschillende fasen, zoals hieronder beschreven :

6.1. De Huurder selecteert de gewenste accommodatie door op het tabblad "Huren" te klikken.

Hij wordt gevraagd om de volgende informatie te verstrekken : zijn contactgegevens, zijn beroep, zijn geboortedatum, zijn nationaliteit en zijn paspoort- of identiteitskaartnummer. Deze informatie is nodig voor het boeken van de accommodatie en het opstellen van het huurcontract. Ze worden door IKOAB niet gebruikt als criterium om het verzoek van een huurder te weigeren.

Accommodatie kan nooit worden gereserveerd voor een periode van minder dan 6 maanden. De huurder kiest vrij de initiële duur van de huur, zolang deze niet langer is dan 3 jaar.

IKOAB zal de huurder uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst een verlof sturen. De huurder en de verhuurder kunnen onderling overeenkomen om de huur te verlengen, op voorwaarde dat de totale duur van de huur niet langer is dan 3 jaar. Bij gebrek aan verlenging eindigt de Huurovereenkomst op de aanvankelijk geplande deadline.

6.2 De huurder wordt vervolgens uitgenodigd om de juridische documenten met betrekking tot de huur te lezen :

De ingangsinventaris is vooraf opgesteld door IKOAB. De huurder verklaart de inventaris te hebben ontvangen waarin zijn privéruimte en gemeenschappelijke ruimtes worden beschreven. Hij heeft 15 dagen na het betreden van de accommodatie de tijd om wijzigingen aan te brengen. Na deze periode wordt de inventaris als definitief beschouwd en door alle partijen geaccepteerd.

De huurder wordt verzocht zijn overeenkomst te ondertekenen door de documenten te ondertekenen via het DocuSign elektronische handtekeningensysteem. Een elektronische handtekening heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. Door ondertekening van de documenten erkent de huurder de documenten te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin genoemde rechten en verplichtingen. IKOAB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storing of het niet beschikbaar zijn van het DocuSign-systeem.

De huurder wordt sterk aangeraden de documenten te downloaden en op te slaan. De huurder heeft ook de mogelijkheid om ze op elk moment te vinden in zijn "gebruikersgedeelte" of op verzoek via info@ikoab.com.

6.3. Na nog een laatste keer de juistheid van hun gegevens te hebben gecontroleerd, is de huurder verplicht om een aanbetaling te betalen die gelijk is aan de huurgarantie van de eerste maand om de reservering van de accommodatie te valideren. Betaling geschiedt volgens de procedures beschreven in punt 7.2. van deze algemene voorwaarden.

Betaling van de aanbetaling vormt de bevestiging van de reservering door de huurder. In geval van annulering achteraf blijft de huurder aansprakelijk voor het bedrag van de aanbetaling die is betaald op het moment van boeking.

6.4 De reservering van de accommodatie wordt zo snel mogelijk en uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de reservering per e-mail bevestigd. De bevestiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de huurder is opgegeven op het moment van boeking. IKOAB behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren, met name indien de Accommodatie niet beschikbaar is of indien de door Huurder verstrekte gegevens onvolledig of onjuist blijken te zijn. IKOAB verbindt zich ertoe de huurder van de weigering op de hoogte te stellen en de reden op te geven.

In geval van weigering komt er geen contract tot stand tussen huurder en verhuurder. Noch IKOAB, noch de Eigenaar is verplicht tot enige vergoeding. IKOAB stemt ermee in de door de huurder betaalde bedragen uiterlijk 15 kalenderdagen na kennisgeving van de weigering terug te betalen.

7 Prijzen en betalingsvoorwaarden

7.1. Algemene bepalingen

De prijzen die op de site verschijnen, zijn aangegeven in euro (€) en inclusief alle belastingen. Eventuele extra kosten, bijvoorbeeld gekoppeld aan de gekozen betaalmethode, worden altijd uitdrukkelijk vermeld tijdens de laatste stap van het online boekingsproces.

De prijs geeft de huur, de maandelijkse lasten en het bedrag van de huurgarantie aan. De huurgarantie is altijd gelijk aan 2 maanden huur exclusief maandlasten.

De huurder is aansprakelijk voor de prijs zoals vermeld op de site op het moment van boeking. Elke manifeste of voor de hand liggende fout in de aangegeven prijs kan na de totstandkoming van de overeenkomst altijd door IKOAB worden gecorrigeerd. De huurder heeft de mogelijkheid om het contract te beëindigen als hij het niet eens is met de nieuwe prijs en kan de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen krijgen.

Prijzen variëren van accommodatie tot accommodatie. IKOAB heeft het recht om hun prijzen op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de huurder, maar verbindt zich ertoe om de prijs die op hun site staat op het moment van boeking en dit gedurende de hele huurperiode (eventuele verlengingen inbegrepen) toe te passen , onder voorbehoud van jaarlijkse indexering van de huur.

7.2. Betaling van aanbetaling

De betaling van de huurgarantie van de eerste maand wordt onmiddellijk en volledig gedaan op het moment van boeking. IKOAB accepteert de volgende betaalmethoden :

De Huurder heeft ook de keuze om via overschrijving te betalen op de rekening van IKOAB (IBAN : [XXX] / BIC : [XXX]). Hij heeft 48 uur na bevestiging van zijn reservering de tijd om de betaling te doen. Een geldig betalingsbewijs is voldoende. Bij gebrek aan betaling binnen deze periode, wordt de reservering automatisch geannuleerd door IKOAB. Er komt geen contract tot stand tussen de huurder en de eigenaar.

7.3. Latere betalingen

De huurder stemt ermee in om de huurgarantie voor de tweede maand en de eerste maand van de huur maandelijks te betalen, zo snel mogelijk na ontvangst van de reserveringsbevestiging en uiterlijk 48 uur vóór de datum van binnenkomst in de Behuizing. Betaling geschiedt rechtstreeks op het bankrekeningnummer van de Eigenaar, zoals aangegeven in de Huurovereenkomst. Een geldig betalingsbewijs is voldoende.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn komt er geen overeenkomst tot stand tussen huurder en verhuurder. In dit geval blijft de huurder aansprakelijk voor het bedrag van de aanbetaling betaald op het moment van boeking, namelijk de eerste maand huurgarantie.

De betaling van de huur op basis van maandelijkse kosten vindt plaats gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst op het bankrekeningnummer van de eigenaar, in overeenstemming met de voorwaarden van de huurovereenkomst.

8. Verhuizing

Verhuizen is alleen mogelijk van maandag t / m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. De huurder dient de dag en het uur van zijn aankomst bij IKOAB vooraf te communiceren. De verhuizing vindt plaats voor rekening en risico van de huurder. Daarnaast dient de Huurder zelf het materiaal aan te leveren dat nodig is voor zijn intrek.

9. Annuleringsbeleid

Artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht voorziet in uitzonderingen op het herroepingsrecht van de consument, in het bijzonder in " 1 ° dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door de onderneming is uitgevoerd ”.

De IKOAB Services worden volledig uitgevoerd zodra de reservering is gemaakt. Bijgevolg erkent en accepteert de Huurder dat hij zijn herroepingsrecht zal hebben verloren zodra hij zijn reservering op de Site heeft bevestigd.

In geval van intrekking voordat hij de Accommodatie betreedt, blijft de Huurder aansprakelijk voor het bedrag van de aanbetaling betaald op het moment van boeking, namelijk de eerste maand huurgarantie. Alle andere door Huurder betaalde bedragen worden binnen 15 kalenderdagen na intrekking door IKOAB terugbetaald.

10. Verantwoordelijkheid van IKOAB

De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de huurder (als huurder) en de eigenaar (als verhuurder). IKOAB zal in geen geval partij zijn bij de Huurovereenkomst. Elke juridische actie of claim die wordt genomen als gevolg van acties of nalatigheden van de Eigenaar of een derde partij is uitsluitend tegen hen gericht.

De verantwoordelijkheid van IKOAB is beperkt tot de Services die via de Site worden geleverd, zoals beschreven in punt 4 van de Algemene Voorwaarden. De verantwoordelijkheid van IKOAB kan niet in twijfel worden getrokken als de onjuiste uitvoering van de Diensten te wijten is aan de schuld van de Huurder, aan het feit van een derde partij buiten het contract of aan een geval van overmacht.

In ieder geval is de verantwoordelijkheid van IKOAB beperkt tot herstel van directe schade die Huurder lijdt als gevolg van de geconstateerde tekortkoming. IKOAB kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van indirecte schade die het gevolg is van de inbreuk.

11. Intellectueel eigendom

De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van IKOAB. Met " inhoud " wordt bedoeld informatie, logo's, foto's, merken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, etc. toegankelijk op de site. Het technische karakter van de site zelf, namelijk de computercode, wordt ook beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van IKOAB.

Tenzij IKOAB's voorafgaande schriftelijke overeenkomst heeft, zijn Huurders niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen, lenen, verhuren, communiceren aan het publiek. IKOAB is voornemens elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

12. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de huurder tijdens de reservering meedeelt, zijn noodzakelijk voor de levering van de diensten. Ze worden uitsluitend verzameld en verwerkt door IKOAB voor interne doeleinden. IKOAB verbindt zich ertoe te voldoen aan de wetgeving die op dit gebied van toepassing is, namelijk de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (" privacywet "), evenals de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (" GDPR ").

Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door IKOAB, nodigen wij u uit om ons privacybeleid te raadplegen, dat hier beschikbaar is.

13. Overmacht

Als IKOAB geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om de Services te leveren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid en buiten hun controle, is er sprake van overmacht. De verantwoordelijkheid van IKOAB, zowel contractueel als buitencontractueel, kan niet in twijfel worden getrokken als het niet nakomen van hun verplichtingen of een vertraging in de uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht.

14. Slotbepalingen

De onwettigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een recht of een rechtsmiddel onder deze algemene voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een afstand van dit recht of dit rechtsmiddel.

De titels en ondertitels die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze kunnen daarom geen juridische waarde krijgen.

Deze Algemene Voorwaarden worden volledig beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie of uitvoering valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Disclaimer Ikoab

1/ Wie zijn we?

De website www.ikoab.com, hierna de “Site ” genoemd, is een initiatief van Ikoab SCRI, een vennootschap naar Belgisch recht waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Route de Mons 67, 6000 Charleroi, en geregistreerd bij de Banque- Carrefour des Entreprises onder het nummer BE 0660 984 724, hierna " IKOAB " genoemd.

2/ Toepassingsgebied

Het gebruik van de site is onderworpen aan de rechten en verplichtingen die zijn gedefinieerd in deze disclaimer, evenals in onze algemene voorwaarden voor dienstverlening en in ons privacybeleid. Al deze teksten vormen onze "juridische documenten".

Door onze site te bezoeken en / of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij onze juridische documenten heeft gelezen en accepteert hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en verplichtingen.

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt op de bepalingen van juridische documenten voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst door IKOAB. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de genoemde juridische documenten.

IKOAB behoudt zich ook het recht voor om de Juridische Documenten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u onze Site gebruikte.

3/ Onze website

3.1/ Vlotte bediening, beveiliging en toegankelijkheid

IKOAB biedt een veilige site voor al zijn gebruikers. We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze site te garanderen. We kunnen u echter geen absolute garantie bieden op bruikbaarheid en daarom moeten we ons handelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de site is altijd op eigen risico van de gebruiker. IKOAB is dus niet verantwoordelijk voor schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, fouten of zelfs schadelijke elementen die op de Site aanwezig zijn, ongeacht het bestaan van een geval van overmacht of een buitenlandse oorzaak.

IKOAB behoudt zich het recht voor om de toegang tot hun site op elk moment te beperken of de werking ervan geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

3.2/ Inhoud van de site

IKOAB bepaalt volledig de inhoud van hun site en besteedt veel zorg aan de informatie erop. IKOAB neemt alle nodige maatregelen om hun site zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie daarop door derden wordt verstrekt. IKOAB behoudt zich het recht voor om de site en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gehouden.

IKOAB kan echter geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op zijn site. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig en / of actueel is. Bijgevolg kan IKOAB niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, direct en indirect, die de gebruiker zou lijden aan de informatie die op de site aanwezig is.

In het geval dat bepaalde inhoud op de site in strijd is met de toepasselijke wetten en / of met de rechten van derden en / of simpelweg in strijd is met de moraal, vragen we u IKOAB zo snel mogelijk per e-mail te informeren naar info@ikoab.com zodat we passende actie kunnen ondernemen. IKOAB kan met name overgaan tot gedeeltelijke of volledige verwijdering van deze informatie.

De site bevat downloadbare inhoud. Elke download van de site gebeurt altijd op risico van de gebruiker. IKOAB kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct en indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid is van de gebruiker.

3.3 / Wat we van de gebruiker verwachten

Als gebruiker heb je enige verantwoordelijkheid voor de goede werking van de site. U moet zich te allen tijde onthouden van het uitvoeren van handelingen die de goede werking en beveiliging van de site en het gebruik ervan kunnen schaden. De site kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt om ons bedrijfsmodel te omzeilen en / of om informatie over andere gebruikers te verzamelen.

Het is met name verboden om de site te gebruiken om inhoud te verspreiden die zou leiden tot schade aan IKOAB of aan andere gebruikers, zoals de verspreiding van malware zoals computervirussen. De verspreiding van ongevraagde en / of commerciële berichten via de site is ook verboden, maar ook spam, spamming of kettingbrieven.

IKOAB behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om de situatie voor zichzelf en voor hun gebruikers te verhelpen, zowel vanuit gerechtelijk als buitengerechtelijk oogpunt. De gebruiker is als enige verantwoordelijk, persoonlijk en exclusief, in het geval dat zijn acties en gedrag effectief hebben geleid tot schade aan de site, aan IKOAB of aan andere gebruikers. In dit geval moet de gebruiker ervoor zorgen dat IKOAB is vrijgesteld van elke klacht voor schade die daaruit voortvloeit.

4/ Links naar andere websites

De site kan hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen IKOAB en de externe website of zelfs dat IKOAB impliciet instemt met de inhoud van deze externe sites.

IKOAB heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij onze site. Bij vervolgschade zijn wij dan ook niet meer aansprakelijk.

Waarschijnlijk bieden deze externe websites niet dezelfde garanties als IKOAB. We raden u daarom aan om hun algemene verkoopvoorwaarden, maar ook hun disclaimer en privacybeleid aandachtig te lezen.

5/ Intellectueel eigendom

De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van IKOAB. Met " inhoud " wordt bedoeld informatie, logo's, foto's, merken, ontwerpen, modellen, slogans, databases, etc. toegankelijk op de site. Het technische karakter van de site zelf, namelijk de computercode, wordt ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Door onze site te bezoeken, krijgt de gebruiker een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en kan alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKOAB zijn gebruikers niet gemachtigd om de door intellectuele eigendom beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, verspreiden, verkopen, lenen, verhuren, communiceren aan het publiek. IKOAB is voornemens elke inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

6/ 1 Bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek en / of gebruik van de site worden verstrekt, worden uitsluitend door IKOAB verzameld en verwerkt voor interne doeleinden. IKOAB verzekert zijn gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt op dit punt altijd op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

IKOAB verbindt zich ertoe te voldoen aan de wetgeving die op dit gebied van toepassing is, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (" privacywet ") en Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (" GDPR ").

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid, hier beschikbaar.

7/ Algemene bepalingen

IKOAB behoudt zich het recht voor om de Site en de daarmee verbonden diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder dat dit enige vorm van compensatie of compensatie geeft.

In geval van schending van onze juridische documenten door de gebruiker, heeft IKOAB het recht om alle mogelijke en redelijke maatregelen van sanctie en verhaal te nemen. IKOAB behoudt zich met name het recht voor om de toegang tot de site te weigeren aan de gebruiker en / of hun " gebruikersgebied ", tijdelijk of permanent. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder aankondiging worden genomen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid van IKOAB niet aannemen, noch enige vorm van compensatie of compensatie geven.

Onze juridische documenten worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van juridische documenten valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar IKOAB zijn statutaire zetel heeft.

De onwettigheid of nietigheid van een bepaling van onze juridische documenten, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen van onze juridische documenten. IKOAB heeft in een dergelijk geval het recht om de niet-toepasselijke clausule te vervangen door een andere bepaling die rechtsgeldig en van vergelijkbare strekking is.

De titels en ondertitels die in onze juridische documenten worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Ze kunnen daarom geen juridische waarde krijgen.

8/ Help ons onze site te verbeteren

Onze site is bedoeld om gebruiksvriendelijk en gebruiksvriendelijk te zijn. We rekenen op u om ons te helpen deze te verbeteren. Aarzel niet om ons uw vragen, suggesties en / of opmerkingen per e-mail te sturen naar info@ikoab.com.