IKOAB privacyhandvest

Contactgegevens :

Ikoab SCRI (hierna te noemen « IKOAB »)
Route de Mons 67
6000 Charleroi
Belgique
Bedrijfsnummer (TVA-BE) : 0660.984.724
Mailadres : info@ikoab.com
Telefoon : [+32 491 71 74 85]

1. Why this Privacy Statement?

Elke persoon (hierna " de gebruiker " genoemd) die de website www.ikoab.com (hierna " de site " genoemd) bezoekt en / of gebruikt, onthult een bepaald aantal persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn informatie waarmee IKOAB u kan identificeren als een natuurlijk persoon, of we het nu doen of niet. U bent identificeerbaar vanaf het moment dat het mogelijk is om een directe of indirecte koppeling te maken tussen een of meer gegevens en u als natuurlijk persoon.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Elke verwijzing in dit privacyhandvest naar de " privacywet " vormt een verwijzing naar de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing in dit privacybeleid naar de " verordeningen " vormt een verwijzing naar de verordeningen van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

Door de site te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij dit privacybeleid heeft gelezen en uitdrukkelijk instemt met het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document. IKOAB behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk aan de gebruikers worden meegedeeld. We raden u echter aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De verwerkingsverantwoordelijke

IKOAB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door, alleen of samen met anderen, te bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, de doeleinden van de verwerking en de technische en organisatorische middelen die de verwerking van uw persoonsgegevens omringen.

2.2. De onderaannemer(s)

IKOAB is vrij om onderaannemers te gebruiken. De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en namens de verantwoordelijke verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens en handelt altijd in opdracht van IKOAB.

3. Op welke grondslagen worden mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de verordening verwerken wij uw gegevens op basis van de volgende juridische grondslagen

 • Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent en de precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor alle zaken met betrekking tot het gebruik van onze diensten.
 • Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op alles wat betrekking heeft op het beheer van de contractuele relatie.
 • Op basis van uw toestemming om promotionele aanbiedingen te verzenden (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door IKOAB nagestreefde doeleinden te bereiken. Hieronder worden de categorieën gegevens vermeld waarop de verwerking betrekking heeft.

 • Achternaam, voornaam en contactgegevens
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Beroep
 • Paspoort- of identiteitskaartnummer
 • Informatie met betrekking tot het inloggen (IP-adres, locatie, etc.)

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert op de site en wanneer u onze diensten gebruikt. Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het leveren van IKOAB-diensten.

Daarnaast gebruiken we cookies om de gebruiker te herkennen en hem een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om zijn technische keuzes (bijvoorbeeld een taal of een " gebruikersaccount ") te onthouden en om eventuele fouten, aanwezig op de site, op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid [URL] voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

5. Wat zijn de doelen?

IKOAB verzamelt uw persoonlijke gegevens met als enig doel u een optimale, persoonlijke en veilige gebruikservaring van de Site en de daar aangeboden diensten te bieden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor de goede werking van de site en de levering van bijbehorende diensten. Als deze gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn, behoudt IKOAB zich het recht voor om bepaalde operaties op te schorten of te annuleren.

IKOAB verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken :

 • Geef de gebruiker toegang tot zijn " gebruikersgebied " en gebruik de diensten die op de site worden aangeboden;
 • Beheer de contractuele relatie waarbij de gebruiker partij is;
 • Bied de gebruiker een persoonlijke service door nieuwsbrieven te sturen, gepersonaliseerde producten te presenteren, ondersteuning te bieden en klachten op te volgen;
 • Detecteer en bescherm de gebruiker tegen fraude, fouten en crimineel gedrag;
 • Stuur promotionele aanbiedingen als je uitdrukkelijk hebt ingestemd (direct marketing). In dit geval blijft het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Door onze site te bezoeken, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Dit zijn uw IP-adres, het geografische consultatiegebied, de dag en het uur van consultatie en de bekeken pagina's. Door de site te bezoeken, accepteert u uitdrukkelijk het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

6. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne IKOAB-doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden daarom niet verkocht, gegeven of doorgegeven aan derden, behalve met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

IKOAB heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op uw gegevens te voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan verbindt IKOAB zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel of als u uw recht om te wissen geldig heeft uitgeoefend.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie van eerlijke en rechtmatige behandeling

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden uiteengezet in punt 5. Ze worden verzameld en verwerkt op een adequate, relevante en niet-buitensporige manier en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

8.2 Toegangsrecht

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de categorieën van gegevens in kwestie, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens worden verzonden, de criteria die worden gebruikt om de opslagduur van de gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen op uw gegevens. .

8.3 Recht op rectificatie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn " gebruikersgebied", maar u kunt dit ook schriftelijk aanvragen.

8.4 Recht op verwijdering (of " recht om te worden vergeten ")

Je hebt ook het recht om in de volgende gevallen de verwijdering van je persoonsgegevens te verkrijgen

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • U heeft uw recht op bezwaar geldig uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Omdat het verwijderen van gegevens voornamelijk verband houdt met zichtbaarheid, is het mogelijk dat de verwijderde gegevens nog steeds tijdelijk worden bewaard.

8.5 Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, met name in het geval van een geschil over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke procedures of de tijd die nodig is om IKOAB om te verifiëren dat u uw recht om te wissen geldig kunt uitoefenen.

8.6 Recht op bezwaar

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. IKOAB stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij het kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor verwerking zijn die prevaleren boven uw recht op bezwaar.

8.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor directmarketingdoeleinden.

9 Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen per aangetekende post naar IKOAB, Route de Mons 67, 6000 Charleroi (België) of per e-mail naar info@ikoab.com. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

10 Mogelijkheid om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door IKOAB, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).